Twój Regulamin sklepu internetowego.

Jak uniknąć wysokich kar? Co zmieni się pod koniec tego roku? O tym i nie tylko dowiesz się z niniejszego artykułu.

25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie nowa ustawa o prawach konsumenta, która uchyla dotychczasowe przepisy dotyczy m.in. zmian w regulaminie. Jednakże należy mieć na względzie, że konsumenci obsłużeni przed 25.12 nadal będą korzystać z uprawnienia na starych zasadach, zaś od 25.12 obowiązywać będzie nowelizacja prawa ujednolicająca zasady handlu w Internecie w całej UE.

Przykład: Pan Mateusz jest stałym klientem sklepu internetowego www.xxx.pl, 23.12.2014 r. zakupił bombki choinkowe według obowiązującego prawa i treści regulaminu ma 10 dni do odstąpienia od umowy od dnia doręczenia produktu.  27.12.2014 r. Pan Mateusz ponownie dokonał zakupu w sklepie internetowym www.xxx.pl zmieniło się prawo i według nowego regulaminu ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od doręczenia produktu.

Treść artykułu skupia się na dotychczasowych przepisach i wskazuje jak powinien wyglądać regulamin sklepu internetowego dla klientów obsłużonych PRZED 25.12.2014 r. W następnym opracowaniu dokonam wskazań co należy zamieścić w regulaminie OD 25.12.2014 r.

Konsument jest  to osoba  fizyczna  dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 23 Kodeksu Cywilnego). Konsumenci co raz częściej korzystają z zakupów przez Internet.  W  związku z tym tak ważne dla rozwoju gospodarki elektronicznej jest,  aby przedsiębiorca w relacji z konsumentem  działał zgodnie z prawem, poprzez  zachowanie  jednolitych  standardów ochrony, przekazując przed jak i w trakcie dokonywania transakcji kompleksowe, rzetelne oraz przejrzyste (transparentne)  informacje.

Regulamin jest to rodzaj wzorca umownego (384-385 KC), który ma co raz większe znaczenie w nowoczesnym obrocie gospodarczym, ze względu na wielokrotne stosowanie, a w szczególności możliwość przyspieszenia zawarcia umowy, obniżenie kosztów własnych oraz kalkulacje ryzyka i kontrolę wewnętrzną przedsiębiorstwa.  Regulamin jest przygotowywany w sposób jednostronny przez przedsiębiorcę, dlatego w związku z modelem ochrony konsumenta Kodeks Cywilny nadaje rygor, by był przejrzysty (transparentny) oraz aby w całości doręczony drugiej stronie tak, aby mogła się z nim zapoznać.

Nie wypełnienie wyżej wspomnianego obowiązku informacyjnego przedsiębiorcy wobec konsumenta została uznana za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 2 pkt.2 u.o.k.i.k)

Przykład: W orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie Sąd m.in. uznał, iż „przedsiębiorca nie wykonał obowiązku rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji wynikającej z treści art. 9 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a tym samym narusza przesłanki bezprawności o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.2 u.o.k.i.k”.  Przedsiębiorca otrzymał karę w wysokości 270 tysięcy złotych!

Dotkliwe kary pieniężne wskazują  jak ważne jest według prawodawcy współuczestnictwo przedsiębiorcy w ochronie praw konsumenta, a jednym ze sposobów jest posługiwanie się rzetelnie sporządzonym regulaminem.

Regulaminy są powszechnie stosowane m.in. w obrocie bankowym, przez biura turystyczne, biura nieruchomości, sklepy/serwisy  internetowe itp. Każda z działalności musi przepisy regulaminu dostosować do odpowiednich norm prawnych. Obowiązkiem przedsiębiorcy, który prowadzi działalność zorganizowaną  w Internecie jest opublikowanie regulaminu, w którym Użytkownik Sklepu internetowego będzie miał możliwość zapoznania się z warunkami zawieranej umowy zarówno przed zawarciem, a najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy.

Przykład: Jan Kowalski otwiera sklep internetowy.  Prawo wymaga od niego, aby przekazał konsumentowi najpóźniej w chwili wypełniania formularza zamówienia wszelkich informacji dotyczących zakupu. Pan Jan umieszcza dokument regulaminy do akceptacji pod formularzem zamówienia, a konsument ma możliwość zapoznania się z jego treścią, ściągnięcia go na komputer oraz wydrukowania. Dzięki temu Jan Kowalski spełni obowiązek informacyjny wraz z obowiązkiem prawidłowego doręczenia regulaminu.

Przykład: Konsumenci sklepu sprzedającego kartki ręcznie robione na indywidualne zamówienie nie będą mieli możliwości ze skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Co zrobić, aby regulamin sklepu internetowego był rzetelny? Konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o:

1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy

oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a

także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,

2) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,

3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności

cła i podatki,

4) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,

5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,

6) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków,

o których mowa w art. 10 ust. 3, jest to szczególne uprawnienie konsumenta zawierającego umowę na odległość, wspomnę, iż koszt przesyłki ponosi konsument.

7) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość,

jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,

8) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają

charakter wiążący,

9) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe

lub okresowe,

10) miejscu i sposobie składania reklamacji,

11) prawie wypowiedzenia umowy,

                Wspomnieć należy, iż nie warto, kopiować klauzul regulaminów, które zostały sporządzone przez innych przedsiębiorców prowadzących podobną działalność. W związku z tym, iż w kopiowanej treści często powtarzają się klauzule niedozwolone. W razie kontroli przedsiębiorcy muszą liczyć się z wysokimi karami finansowymi. Budując regulamin należy zapoznać się z rejestrem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępny na stronie internetowej, obecnie w rejestrze znajduję się  ponad 3000 wpisów, a ich liczba w ciągu miesiąca wzrasta nawet o około 10 nowych klauzul niedozwolonych.

Przykłady: Błędy w regulaminach e-sklepów.

„Sklep zastrzega sobie prawo zmiany wyżej wymienionych zasad regulaminu” Numer wpisu: 3160.

„Towar można zwrócić w ciągu 10 dni (kalendarzowych) od daty odebrania przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r., jeżeli towar nie został rozpakowany (zapakowany w oryginalne opakowanie), zabrudzony, kopiowany lub w żaden inny sposób wykorzystany. Zwracany towar prosimy odesłać wraz z fakturą zakupu na adres:” Numer wpisu: 3159

Jedna klauzula niedozwolona zawarta w regulaminie to koszt rzędu 2000 zł.

Z powyższego wynika, iż sporządzenie solidnego regulaminu nie jest proste, a jednocześnie konieczne. Regulamin chroniący interesy zarówno Przedsiębiorców jak i Użytkowników powinien zawierać postanowienia wskazane w Ustawach, określając  prawa i obowiązki stron oraz nie zawierać klauzul niedozwolonych,  ponieważ w ten sposób przestrzegany jest porządek prawny oraz zabezpieczane są interesy stron na czas trwania umowy i w przypadku ewentualnego konfliktu.  W celu realizacji wszystkich wymogów prawnych oraz w celu ochrony interesów, warto powierzyć napisanie regulaminu sklepu/serwisu ekspertom sporządzającym regulaminy/umowy w oparciu o ugruntowaną wiedzę prawniczą, działających  z najwyższą starannością.

                Właściciele sklepów internetowych muszą mieć na względzie, że dotychczas prawo nakazywało umieszczenia określonych informacji tylko w treści regulaminu sklepu internetowego, OD 25.12.2014 r. to się zmieni, ponieważ według nowych zasad, Konsument powinien być rzetelnie poinformowany o wszystkich prawach i obowiązków najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową, co oznacza,  że należy je zamieścić już w treści strony WWW sklepu internetowego. Brak wskazanych w przepisach informacji niesie za sobą bolesne konsekwencje dla właścicieli sklepów internetowych.

  • Przykład: brak odpowiednio umieszczonej informacji o prawie odstąpienia od umowy przedłuży okres skorzystania z uprawnienia do 12 miesięcy oraz konsument nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenie lub użycie rzeczy

Przykładowo: Pan Nowak, 26.12.2014 r. kupuje w sklepie zestaw audio o wartości 5000 zł., następnie Pan Nowak otrzymał ofertę promocyjną zakupienia nowszego sprzętu za cenę 4000 zł i  20.12.2015 r. składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu i odsyła używany przez prawie rok sprzęt audio, żądając zwrotu ceny produktu wraz z kosztami transportu. W związku z tym że właściciel nie dostosował treści na stronie WWW sklepu internetowego oraz w regulaminu do zmian w prawie i nie zawarł informacji o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni, nie zamieścił też na stronie wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, będzie musiał przyjąć zwrot oraz zwrócić pieniądze Panu Nowakowi.

Przedsiębiorca dbający o podstawy prawne swojej działalności w Regulaminie, buduje wiarygodność swojej działalności w związku z jasno określonymi zasadami oraz kreuje wizerunek solidnego partnera.

O czym warto pamiętać:

  1. Przedsiębiorcy informując konsumenta w regulaminach i w treści stron internetowych o jego prawach i obowiązkach mogą zdobyć większe zaufanie konsumenta i w ten sposób zachęcać do korzystania z zakupów produktów lub usług na odległość.
  2. 25 grudnia 2014 r. wchodzi nowelizacja prawa e-handlu. Reklamacja oraz prawo odstąpienia od umowy dla konsumentów obsłużonych do 24.12.2014 r. będą rozpatrywana na podstawie dotychczasowych przepisów. Oznacza to że na stronie WWW sklepu internetowego będą musiały być zamieszczone dwa regulaminy.
  1. Nie warto kopiować regulaminów ze stron innych sklepów internetowych, ponieważ istnieje ryzyko skopiowania treści wraz z licznymi klauzulami niedozwolonymi.
  2. Obecność klauzul niedozwolonych w regulaminie to kary finansowe oraz groźba popsucia marki ze względu widnienia nazwy przedsiębiorstwa w jawnym rejestrze UOKiK.
  3. Od 25.12.2014 r. należy zamieścić informacje w treści strony WWW sklepu internetowego pod groźbą konsekwencji prawnych wskazanych w nowej Ustawie o Prawach Konsumenta.

Magda Judejko, www.twojregulamin.pl

Artykuł został opublikowany w Dzienniku Internautów:

http://di.com.pl/news/50809,0,Co_powinien_zawierac_regulamin_Twojego_sklepu-Redakcja_.html