Marketing w sieci, a prawo – e-mailing, a SPAM.

Definicje:

 

Konsument – Konsument jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. ( art. 23[1] KC)

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

B2B (business to business)transakcja zawierana przez dwóch Przedsiębiorców.

B2C (business to consumer) – transakcja zawierana pomiędzy Przedsiębiorcą, a Konsumentem.

informacja handlowa – to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług.

e-mailingprzesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

Spamming – przesyłanie do oznaczonego odbiorcy niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

U.Ś.U.D.E. – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

UZNK – ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Biznes online bardzo dynamicznie się rozwija, rośnie również konkurencja i przedsiębiorcy stosują najróżniejsze formy marketingu internetowego. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że łamiąc prywatność w sieci, tracą zaufanie potencjalnych klientów i mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Poniżej kilka wskazówek dotyczących formy marketingu w sieci tzw. e – mailingu.

Według  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (u.ś.u.d.e.), zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. tzw. SPAM

Artykuł (U.Ś.U.D.E) co prawda skierowany jest do osób fizycznych, przez co można wnioskować, że wysyłanie e-maili z informacją handlową do przedsiębiorców na adresy przykładowo: biuro@twojregulamin.pl lub info@twojregulamin.pl nie będzie zakazane przez tą ustawę. Należy jednak mieć na względzie, że przedsiębiorca będący adresatem wiadomości e-mail z informacją handlową będzie mógł zwrócić się m.in.  o zaniechanie takiej praktyki na podstawie art. 16 ust 1 pkt. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UZNK), który mówi o uciążliwej reklamie do której kwalifikuję się niezamówiona informacja handlowa (SPAM).

Zarówno w przypadku adresów e-mail osób fizycznych np. mudejko@gmail.com  lub adresów służbowych w których podawane są dane osobowe odbiorców np. jan.kowalski@twojregulamin.pl wymagana jest wyrażenie wyraźnej ZGODY na przesłanie informacji handlowej.

W jaki sposób najlepiej uzyskać zgodę na przesłanie informacji handlowej:

  • umieszczenie na stronie internetowej okienka z Newsletterem, gdzie użytkownik będzie wpisywał swój adres e-mail. Należy pamiętać, że pod Newsletterem powinna być zawarta Polityka prywatności;
  • wysyłając zaproszenia na funpage lub profil wydarzenia/promocji na portalach społecznościowych lub pośrednio przez organizację konkursów;
  • umieszczenie na stronie internetowej lub w umowie podpisywanej przy obecności obu stron, check boxa do zaznaczenia ze zgodą np. o treści: „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych dotyczących świadczenia usług przez firmę WWW.twojregulamin.pl”.

Kwestia przesyłania w formie wiadomości e-mail „zapytania o możliwość wysyłania informacji handlowej” traktowane jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz specjalistów bardzo sceptycznie, ze względu na to, że może również zostać potraktowana jako nie chciana wiadomość e-mail. W związku z tym wiadomość z zapytaniem o zgodę NIE może zawierać jakichkolwiek elementów informacji handlowej. Tzn. nazwy promocji, nazwy produktu/usługi, linka do strony WWW, cen, a zgoda odbiorcy musi być wyraźna.

Podsumowując:

1)      Można próbować bez zgody wysyłać e-mail z ofertą na adresy nie należące do osób fizycznych i nie wymieniające danych osobowych tzn. e-maili w rodzaju: info@twojregulamin.pl, należy mieć jednak na względzie, że przedsiębiorca będzie mógł wezwać m.in. do zaniechania takiej praktyki w związku z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2)      Zgodę należy uzyskać bezwzględnie w przypadku chęci wysyłania informacji handlowej na adresy osób fizycznych oraz e-maile służbowe np. jan.kowalski@twojregulamin.pl.

3)      Zgoda odbiorcy musi być wyraźna.

4)      Zapytanie o zgodę na  możliwość przesłania informacji handlowej wysyłane drogą mailową jest sceptycznie odbierane przez UOKiK i nie może zawierać żadnego elementu oferty łącznie z linkiem do strony WWW adresata. Wysyłając mailing należy liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Opublikowane w Dzienniku Internautów: http://di.com.pl/marketing-w-sieci-a-prawo-e-mailing-a-spam-52544