Porady dla sklepów internetowych

UWAGA! Nowe prawa i obowiązki sklepów internetowych w UE – 13.06.2014.

13 czerwca 2014 r. wprowadzane są do systemów krajowych państw UE zmiany prawa dot. m.in. dokonywania zakupów online. Dyrektywa 2011/83/UE, która jest podstawą do wprowadzenia nowych praw i obowiązków przedsiębiorców i konsumentów ma na celu maksymalne ujednolicenie prawa dot. handlu elektronicznego w całej UE. Zmiany mają ułatwić zawieranie transakcji na odległość pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami na podobnych zasadach na terenie całej UE.

W przypadku gdy oferta sklepu internetowego dostępna jest również dla klientów z UE to musi on działać na podstawie przepisów prawnych kraju stałego pobytu konsumenta. W związku z tym, termin 13 czerwca 2014 powinni mieć na uwadze wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepy internetowe w innych państwach UE, ponieważ muszą zmienić regulamin sklepu internetowego oraz, co jest nowością, określone informacje umieścić w odpowiednich miejscach strony WWW sklepu internetowego. Chociaż polski rząd nie uporał się jeszcze z wprowadzeniem ustawy na czas (termin 13 czerwca 2014 r. został wskazany 2 lata temu bezpośrednio w treści Dyrektywy 2011/83/UE), to niebawem musi się to zmienić. Warto więc już dzisiaj mieć na uwadze zmiany i zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za nieprzestrzeganie nowego prawa.

Poniżej przedstawiamy jakie nowe prawa i obowiązki dla sklepów internetowych przewiduje Dyrektywa 2011/83/UE. Należy wskazać, że nowe przepisy dotyczą transakcji handlowej zawieranej pomiędzy KONSUMENTEM, a PRZEDSIĘBIORCĄ mi.in w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży (sklep internetowy) na ODLEGŁOŚĆ.

I Obowiązki informacyjne w sklepach internetowych

Najpóźniej w chwili wyrażenia woli przez KONSUMENTA związania się umową tzn. najpóźniej na początku składania zamówienia, PRZEDSIĘBIORCA prowadzący sklep internetowy ma obowiązek W SPOSÓB JASNY I ZROZUMIAŁY
poinformować o:

 • głównych cechach produktu
 • dokładnych danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany
 • numerze telefonu lub faksu oraz adresie poczty elektronicznej do kontaktu z przedsiębiorcą oraz kosztach związanych z połączeniem
 • łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami
 • sposobie i terminie zapłaty
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę
 • stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji
 • trybie, terminie i sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 DNI, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad
 • gwarancji
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy
 • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony
 • mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i
 • oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć
 • polubownym rozstrzyganiu sporów
 • informacją o kodeksie dobrych praktyk

Dyrektywa wymaga od Państw Członkowskich określenia procedury nakładania kar na przedsiębiorców, którzy nie wypełnią obowiązków informacyjnych i nie zmienią regulaminów sklepów internetowych.

ZUPEŁNĄ NOWOŚCIĄ jest wymóg oznaczenia przycisku za pomocą którego konsument składa zamówienie podpisem: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Wydawało by się to banalne, jednakże niedopełnienie tego obowiązki pociąga bolesne konsekwencję dla sklepów internetowych, ponieważ KONSUMENT NIE JEST ZWIĄZANY TAKĄ UMOWĄ.

II Prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

Dyrektywa 2011/83/UE szczegółowo reguluję kwestie prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 DNI. Przyznanie takiego uprawnienia już w poprzedniej dyrektywie wyniknęło z faktu, iż Konsument dokonując zakupu na odległość nie ma możliwości zbadania rzeczy tak jak mógłby to uczynić dokonując zakupu w stacjonarnym sklepie przedsiębiorcy.

Termin 14 dni w przypadku sprzedaży biegnie od chwili faktycznego wejścia przez konsumenta w posiadanie zamówionego towaru, a oświadczenie konsumenta o skorzystaniu w prawa odstąpienia może zostać wyrażona w jakikolwiek sposób.

UWAGA: Konsument, który nie zostanie poinformowany o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni np. w trakcie realizacji zamówienia, uzyska dodatkowe 12 miesięcy na zrealizowanie tego uprawnienia. Co w praktyce dla przedsiębiorcy oznacza tyle, że klient będzie mógł bez podania przyczyny zwrócić towar dopiero PO ROKU i tym samym żądać zwrotu ceny zamówienia. Dodatkowo przepisy Dyrektywy 2011/83/UE wskazują, iż w razie braku informacji o prawie odstąpienia od umowy konsument w żadnym przypadku NIE odpowiada za zmniejszenie wartości towarów.

W związku z powyższym przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe powinny udostępniać swoim klientom wzór odstąpienia od umowy, którego treść została dołączona do Dyrektywy 2011/83/UE oraz w prawidłowy sposób powinni poinformować konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Rozwiązaniem może być oprócz wprowadzenia zmiany w regulaminie sklepu internetowego umieszczenie na stronie zakładki „prawo odstąpienia” lub „ważne sprawy”. Aby konsument nie mógł zarzucić braku informacji, a przedsiębiorca mógł spać spokojnie, korzystne byłoby umieszczenie pouczenia o prawie odstąpienia w podsumowaniu zamówienia oraz przesłanie emaila z zatwierdzeniem zamówienia załączając pouczenie i wzór prawa odstąpienia od umowy.

Sklep internetowy musi mieć na względzie fakt, że Dyrektywa 2011/83/UE wyraźnie wskazuje, że KOSZTY DOSTAWY w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy pokrywa przedsiębiorca, chyba że, konsument wybrał niestandardową a tym samym droższą formę dostawy zwracanego towaru. W takim przypadku przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów przewyższających ceny standardowej opcji dostawy.

III Terminy Dostawy

Dyrektywa 2011/83/UE określa termin dostawy, który nie może przekraczać 30 dni. W razie gdy towar nie został przesłany w tym terminie konsument wzywa przedsiębiorcę do dostarczenia towaru w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. W przypadku nie dostarczenia towaru w powyższych terminach konsument ma prawo do NATYCHMIASTOWEGO ROZWIĄZANIA UMOWY.

PODSUMOWANIE

Nowa Dyrektywa wprowadza nowe prawa i obowiązki mając na celu ujednolicenie przepisów prawnych w całej UE. Dotychczas systemy krajowe znacznie różniły się od siebie co utrudniało przedsiębiorcom wyjście z ofertą swoich towarów do klientów z innych Państw, jednocześnie konsument bał się dokonywać zakupów przez Internet w sklepie internetowym z innego państwa, co skutkuje ograniczeniem obrotu w całej UE. Z drugiej strony przedsiębiorcy muszą teraz mieć na względzie zmiany zasad w e-handlu i dla ochrony interesów swoich i swoich klientów powinni samodzielnie bądź z pomocą specjalistów w tej dziedzinie prawa, dostosować organizację sprzedaży na odległość do nowych przepisów poprzez wprowadzenie nowych regulaminów sklepów internetowych oraz dostosowanie treści wpisywanych na stronie WWW sklepu internetowego.

Tekst został opublikowany w Serwisie eGospodarka.pl http://www.prawo.egospodarka.pl/111468,Sklepy-internetowe-w-UE-nowe-prawa-i-obowiazki,1,82,1.html